Sponsorluskoostöö võimalused

 1. MÕISTED
  1. SPONSORTEGEVUS ehk SPONSORLUS: tegevus, kus osutatakse rahalist või mitterahalist tuge, et sündmus, meeskond või isik saaks kasvatada edukust ning tekiks eeldus tulemuste kasvuks.
  2. TURUNDUS: tegevus, mille käigus luuakse erinevaid väärtuspakkumisi klientidele, teistele partneritele või ühiskonnale laiemalt. Sponsorlus on üks turunduse vorm.
  3. SPONSORLEPING: koostöökokkulepe kahe või enama poole vahel, kus on toodud koostöö eesmärk ja sisu, poolte kohustused jm olulised punktid.
 2. SPONSORLUSE EESMÄRK
  1. Inimestes liikumisharjumuse tekitamine ja hoidmine läbi mitmekülgsete ruumide/pindade heas korras hoidmise ja motiveerivate sündmuste korraldamiste;
  2. koostööpartneriga ristturundus ja partnerite tegevuse/toodete tutvustamine üksteise klientuurile;
  3. Tabasalu Spordikompleksi ja Harku valla liikumise brändi teadlikkuse kasvatamine;
  4. professionaalselt sporditegevusega tegelejatele paremate treeningvõimaluste loomine, motiveerimine edukuse kasvatamiseks;
  5. Harku valla elanikele sporditegemise võimaluste parendamine.
 3. PEAMISED PANUSTAMISVALDKONNAD
  1. Liikumissündmused;
  2. meeskondade, individuaalsportlaste tegevus;
  3. tervise- ja/või liikumisteemalised ettevõtmised, brändid jmt.
 4. SPONSORLUSE EELDUS
  1. Vastuteene sponsorile investeeringu näol või
  2. sponsorile, üldisemalt spordivaldkonnale suunatud rahaline/muu mõõdetav kasum või
  3. turunduslik resultaat.
 5. Sponsorluse raames pakutavad VÄÄRTUSPAKKUMISED:
  1. Sponsormeened jmt;
  2. sponsorteenused spordiosakonna pakutavast teenusevalikust;
  3. erinevad reklaamtegevused (nt bännerite eksponeerimine erinevatel pindadel, reklaamTV kasutamine jmt);
  4. sideme loomine sponsoriga ja selle kasutamine turunduskommunikatsioonis.
 6. SPONSORPAKKUMISE ESITAMINE JA SELLELE VASTAMINE
  1. Koostööpakkumine sisaldab:
   1. Sponsortegevuse partnerite vastutegevuse tutvustust;
   2. saavutuste ja eesmärkide kirjeldus;
   3. erinevate reklaamväljundite esitlus (sh mahud, asukohad);
   4. võimalik eelarveline kirjeldus (mh otstarbekus);
   5. muu asjasse puutuv info.
  2. Pakkumine vormistatakse kirjalikult e-posti aadressile info@tabasalusport.ee.
  3. Spordiosakond vastab pakkumisele kirjalikult või küsib lisainfot mitte hiljem, kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul.
  4. Pakkumise vaatavad läbi ja hindavad ettevõtte- ja spordiosakonna juht, turundusspetsialist.
  5. Hindamisel arvestatakse mh tegevuste haakuvuspunktide olemasolu, koostööpunkte teistes valdkondades (nt hinnatakse pikaajalisi ruumikasutajaid), kahepoolset soovi sisuliselt koostöösse panustada, mõistlikku hinnastatust ja arusaama, et tegemist on kahepoolse koostööga, mitte heategevusega.
  6. Koostöökokkulepe vormistatakse sponsorlepinguga ning viide koostööst avaldatakse vähemalt Tabasalu Spordikompleksi veebilehel.

Käesoleva korra LISA - iga-aastane sponsorluskoostöö eesmärkide seadmine.

LISA 1

2024 PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

TEGEVUS AEG VASTUTAJA EESMÄRK

Koostööpartnerite otsimine ja leidmine, kellega koos turundada sündmuskalendris toodud üritusi

Aastaringne tegevus

Spordiosakonna juhataja, turundusspetsialist

Leida min 5 koostööpartneritm kellega luua alused püsivaks koostööks. Rahaline hinnang: vähemalt +2000€. Oluline kasu: brändide ristturunduses

Sponsorluskoostöö raames ajakohaste bännerite jm reklaami eksponeerimine eelkõige Pallisaalis, ujulas, SK fuajees, Harkujärve Spordihoones

Suuremas mahus tehtud 24/2025 hooaja alguseks, aastaringne tegevus

Spordiosakonna juhataja, turundusspetsialist

Pindade ärakasutamine ja seeläbi koostööpartnerite tuntuse kasvatamine. 

 1. Leping üheks hooajaks: tavahinnast -75%.
 2. Leping kaheks hooajaks: esimene tasuta, teine tavahinnast -50%.
 3. Leping kolmeks hooajaks: esimene tasuta, teine tavahinnast -50%, kolmas -75%.

Oluline kasu: loob edaspidi soodsama pinnase edaspidisteks reklaami eksponeerimise lepinguteks nii nende, kui ka uute partneritega. Koostöö tõhustamine partneriga, suur potensiaal olla nähtavam ja kasvatada tuntust. Ruumide atraktiivsemaks muutmine.

Senise sponsorlustegevuse ülevaatamine, hindamine ja ajakohaste kokkulepete sõlmimine

Aastaringne tegevus

Spordiosakonna juhataja

Sponsorlustegevuse põhinemine ühtsetel alustel ja nende läbipaistvuse ja arusaadavuse tagamine.